ירושות וצוואות 

 

במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו. היורשים הם יורשים על פי דין או על פי צוואה.

 

אם לא נערכת צוואה או שהצוואה איננה תקפה, חל העיקרון של "ירושה לפי דין".

אם ברצון המוריש לחלק את עיזבונו אחרת, כדאי לו לערוך צוואה מסודרת.

אין איש יודע עת פקודתו, 

ומוטב לנו לחסוך מיורשינו מחלוקות על עיזבוננו ולערוך צוואה אצל עורך דין מיומן בתחום. 

 

 

צוואות 

 

אדם רשאי עוד בחייו לקבוע כיצד יחולק עיזבונו לאחר פטירתו.

הדרך היחידה לעשות זאת לפי החוק היא להותיר אחריו צוואה.

לצוואה אפשר להגיש התנגדות על ידי יורשים או אחרים, כאמור בהמשך, והתיק יועבר לבית המשפט לעניני משפחה לבחינת תוקפה של הצוואה.

 

החוק מאפשר לנו 4 דרכים לערוך צוואה תקפה:

 

1. צוואה בכתב יד: 

חייבת להיות בכתב ידו של המצווה.

יש להוסיף תאריך וחתימה.

הבעייתיות באפשרות לו היא שאין אדם שיוכל להעיד על מנסיבות החתימה במקרה שמוגשת לה התנגדות.

 

2. צוואה בעדים:

הצוואה הפופולרית ביותר, שנערכת על ידי עורכי דין.

לרוב נערכת הצוואה בדפוס והיא חייבת לכלול את חתימתו של המצווה, תאריך וחתימת 2 עדים.

במשרדנו נוהגים להחתים את המצווה על כל עמוד בצוואה.

אם מדובר באדם מבוגר וחולה וצפויות התנגדויות לצוואתו, אני ממליצה לצלם את מעמד עריכת הצוואה בוידאו, על מנת לסכל התנגדויות.

 

3. צוואה בפני רשות:

היא צוואה שבה המצווה מתייצב מול שופט, דיין או נוטריון ואומר בפניו את רצונו.

דבריו מועלים על הכתב והגורם המורשה מוסיף את החותמת שלו.

 

4. צוואה שבעל פה:

זוהי צוואת "שכיב מרע"

למשל במקרים בהם אדם שעומד בפני המוות, גוסס או נמצא בפני ניתוח מסכן חיים,

הוא רשאי לומר לשניים ביחד או לחוד מה ייעשה בעיזבונו.

כדי שצוואה זו תהא תקפה, שני העדים חייבים להעלות את דבריו של המצווה על הכתב בדרך של

"זכרון דברים" ולהפקיד אותו אצל רשם הירושות סמוך ככל הניתן למועד האירוע.

צוואה זו תקפה ככל שהמצווה אינו יכול עוד לערוך צוואה אחרת בתוך 30 ימים ממועד עריכתה בעל פה. 

 

צוואה הדדית

 

בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. 

חשוב לדעת לערוך צוואה הדדית שלא תיפגע בזכויות המורישים והיורשים. 

 

סעיף 8א. לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 מאפשר לבני זוג לערוך צוואה הדדית מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואה הדדית יכולה להיעשות בין אם היורש הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, למשל- ילדיו. צוואה הדדית אפשר לעשות בשני מסמכים שנערכו באותה עת או במסמך אחד.

 

כדי לבטל צוואה הדדית צריך שיתקיים אחד מאלה:

 

(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים וכל אחד מהם יהיה רשאי לערוך צוואה חדשה. 

 

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג ניתן לבטל את הצוואה ההדדית במצבים הבאים:

 

   (א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת             ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית             של המצווה שמת.

 

   (ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את הצוואה, ישיב את כל שירש לפי הצוואה              ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק                      בעיזבון שירש.

 

   (ג) ההוראות לביטול צוואה הדדית לאחר חלוקת העיזבון, יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת,                  כלומר: ניתן להכניס בצוואה ההדדית הוראות אחרות למצב של ביטול צוואה הדדית לאחר שהעיזבון חולק.

 

מכל מקום, לא קיימת אפשרות להכניס הוראה בצוואות הדדיות, השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה ההדדית בחיי שני בני הזוג. וככל שמוכנסת הוראה כזו היא בטלה לפי חוק הירושה.

 

למשרדנו ניסיון עשיר בעריכת צוואות הדדיות. 

 

תכנם של צו ירושה לפי דין וצו קיום צוואה:

 

צו ירושה לפי דין יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון.

צו קיום צוואה יצהיר שהצוואה היא בת תוקף חוץ מהוראות שבית המשפט מצא שהן בטלות.

צו ירושה וצו קיום צוואה כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו.

 

הכלל: הסמכות הענינית לדון בתובענות בעניני ירושה מסורה לבית המשפט לעניני משפחה.

 

החריגים:

1. לרשמים לעניני ירושה במשרד האפוטרופוס הכללי הוענקה סמכות ליתן צווי ירושה, צווי קיום צוואה ולמנות מנהל עזבון, ללא התנגדות.

2. לבית הדין הדתי שהינו בעל סמכות שיפוט בעניני המעמד האישי של המוריש מסורות הסמכויות הבאות, אם כל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו הסכמתם לכך בכתב: מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, קביעת זכויות למזונות מן עזבון ומינוי מנהל עזבון.

 

בקשה לצו ירושה לפי דין או לצו קיום צוואה שהוגשה לרשם לעניני ירושה, תועבר לבית המשפט לעניני משפחה בכל אחד מן המקרים הבאים:

 

1. הוגשה התנגדות לבקשה;

2. המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;

3. היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך;

4. האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר;

5. הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23;

6. בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;

7. על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי;

8. הרשם לעניני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

 

הרשם לעניני ירושה ייתן צו ירושה או צו קיום צוואה ויאשר אותו בחתימתו אם לא הוגשה התנגדות ו/או לא התקיים אחד מהתנאים המחייבים העברת הבקשה לבית המשפט.

 

אם הבקשה הועברה לבית המשפט, ידון בית המשפט בבקשה למתן צו ו/או בהתנגדות לבקשה למתן צו. 

 

הפקדת צוואה

 

לאחר עריכת צוואה כדאי ורצוי להפקיד אותה בידי הרשם לעניני ירושה, אך אין זו חובה. תשלום האגרה פעוט וההפקדה משמעותה כי הצוואה שרירה וקיימת ונעשתה לכל המאוחר במועד ההפקדה ובכך ניתן למנוע ביטול הצוואה, כמו כן הפקדת הצוואה מונעת חילוקי דעות בין היורשים וצדדים שלישיים ועשויה לחסוך שנים של התדיינויות בבית המשפט.

 

אם מצווה יתחרט על האמור בצוואתו שהופקדה או ירצה לערוך בה שינויים, הוא יוכל לקבל בכל עת את צוואתו שהופקדה, בכפוף לתשלום אגרה פעוטה.

 

הנה כי כן, בבואנו לערוך צוואה ועל מנת להיות סמוכים ובטוחים כי הצוואה תתקיים ולא תבוטל וכמובן למנוע מחלוקות והתדיינויות ארוכות שנים בבתי המשפט על ידי היורשים וצדדים שלישיים בעלי ענין, מומלץ לערוך צוואה בעזרת עורכי דין מתחום דיני הירושה. 

 

ואם כבר נקלעתם לסכסוך ירושה, משרדנו עתיר ניסיון בתחום וישמח לסייע לכם. 

 

לעו"ד ליאת פסטרנק-אלקיים ניסיון מקצועי רב, שנבנה ונרכש במהלך השנים, המאפשר ללקוחותינו ליהנות מביטחון מלא בניהול ענייניהם המשפטיים.

זמינות מידית בטל':

09-9610999​

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

צרו קשר

 

כתובתנו: רפפורט 3, כפר סבא
מגדל קניון כפר סבא הירוקה, קומה 6
חניה חופשית!

טלפון:  09-9610999
פקס':   09-9669494

E-mail:  liatp.law@gmail.com

לפניות דחופות ניתן להתקשר:

052-2554022

זמינות מידית בטל':

09-9610999​