ייפוי כוח מתמשך

 

 

במשרדנו קיימת עסקת חבילה משתלמת ביותר לעריכת ייפוי כוח מתמשך וצוואה ו/או צוואה הדדית, על מנת לערוך אותם בסנכרון מושלם, ההולם את צרכי הלקוח, ולמנוע מצב של סתירה בין שני המסמכים הללו ובכך למנוע סכסוכים משפטיים שעתידים לקום בעטיין של סתירות בין ייפוי הכוח המתמשך לצוואה. 

 

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

 

 

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב ביותר לאדם בגיר מגיל 18 ומעלה להיערך בחייו למצב שבו לא יהיה עוד מסוגל לנהל את ענייניו. ייפוי כוח מתמשך נועד להסדיר את מצבו האישי, הגופני והרכושי של אדם בחייו, להבדיל מצוואות שנועדו להסדיר ענייני רכוש לאחר המוות. ייפוי כח מתמשך נערך בזמן שהאדם הוא כשיר משפטית ומודע, והוא מעוניין להיערך למצב שחלילה בחייו לא יהיה בעל כשירות ו/או לא מודע ו/או לא יבין בדבר ו/או לא מסוגל לנהל את ענייניו.

 

האדם שעורך ייפוי כוח מתמשך קרוי "ממנה" והאדם שהוא ממנה לתפקיד מיופה הכוח נקרא "ממונה" ו/או מיופה כוח. מיופה הכוח/הממונה יטפל בענייניו של האדם שערך את ייפוי הכוח המתמשך, בכפוף להוראותיו, כפי שהורה אותן בייפוי הכוח המתמשך.

 

ניתן למנות מיופה כוח אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולענייני הרכוש. כלומר – למנות מיופה כוח לעניין הרכושי בלבד ומיופה כוח אחר לעניינים האישיים ומיופה כוח אחר לעניינים רפואיים, או את אותו האדם או מספר אנשים ביחד לכל העניינים.

 

ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח.

 

ייפוי כוח מתמשך מייתר הליכים משפטיים של אפוטרופסות, במידת הצורך, מקצרים הליכים ומעניקים לאדם שקט נפשי מה יקרה עמו בעתיד, ככל שלא יוכל עוד לטפל בענייניו.

 

מי רשאי להתמנות למיופה כוח?

 

בגיר, בעל כשרות משפטית, שלא הוכרז פושט רגל, אינו לקוח מוגבל חמור בבנקים, לא נותן לממנה טיפול רפואי או אחר, אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום (למעט אם הוא קרוב של הממנה), הוא אינו עו"ד או בעל מקצוע שלפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך, ושאינו מיופה כח של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרוב של הממנה.

 

מיופה הכוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שמנויים בייפוי הכוח ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים, מלבד פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצע אותה באופן אישי. כמו כן, מיופה הכוח רשאי לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים המפורטים בייפוי הכוח, והכל בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח.

 

ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי; ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם; הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

 

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, וכי קוימו חובות היידוע (ככל שנקבע מיודע, שהנו אדם שהממנה החליט שמיופה הכוח ידווח לו על פעולותיו). לאחר קבלת ההצהרה, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף, וישלח הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

 

חשוב להדגיש, כי אין בכניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם.

 

במקרה של פטירת הממנה, יהיה מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך, למשך תקופה של 90 ימים, לנקוט פעולות אלה: לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו; לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה ואבלות; לנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף.

 

הנה כי כן, העתיד לוט בערפל ואין לדעת מה ילד יום וכדאי ורצוי להיערך מראש למחר. עריכת ייפוי כוח מתמשך הנה חשובה לכל אדם החל מגיל 18 ואילך, במיוחד כשיש רכוש ובמיוחד שקיימים אנשים שהאדם מעדיף שדווקא הם ינהלו את ענייניו על פני אחרים, ככל שיזדקק לכך בעתיד. יש בכך אף למנוע סכסוכים משפטיים עתידים לבני המשפחה ולקרובים.

 

הנכם מוזמנים ליצור עמי קשר לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

זמינות מידית בטל':

09-9610999​

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

צרו קשר

 

כתובתנו: רפפורט 3, כפר סבא
מגדל קניון כפר סבא הירוקה, קומה 6
חניה חופשית!

טלפון:  09-9610999
פקס':   09-9669494

E-mail:  liatp.law@gmail.com

לפניות דחופות ניתן להתקשר:

052-2554022

זמינות מידית בטל':

09-9610999​